V centru jsme zaměřeni na předměty:

  • Fyzika

  • Chemie

  • Zeměpis

  • Biologie

  • Informatika

A na tyto technologie:

  • Pasco

  • SAM Labs

  • iRobot

  • RoboWunderkind

Stručný popis centra

Sousloví "škola hrou" nám není cizí, preferujeme výukové metody rozvíjející myšlení dětí, rozvíjíme komunikaci a sociální cítění žáků a podporujeme všestranné smyslové vnímání. Za pomoci zájmových kroužků vedených našimi učiteli, nebo externími lektory je možné rozvíjet:

motoriku dětí - ruční práce, keramika, kreativitu - výtvarné tvoření, jazykové dovednosti - kurzy cizích jazyků, logiku - šachový kroužek, pohybové dovednosti - atletika, fotbal, míčové hry, florbal, karate, hudební nadání - sborový zpěv, hra na flétnu, badatelskou činnost- Věda nás baví (fyzikální a chemické pokusy).

Výuka na druhém stupni rozšiřuje obzory o fungování světa kolem nás. Žáky učíme a necháváme aplikovat vědomosti v základních vědních oborech. Výuka je velmi kvalitní, což dokazuje každoroční vysoká úspěšnost v přijímacích řízeních na střední školy. Od šestého ročníku zřizujeme třídu s výukou zaměřenou na matematiku a přírodovědné předměty. Absolventi této třídy jsou tradičně nadprůměrně úspěšní v přijímacím řízení i v průběhu studia na středních školách. Výuku realizujeme i pomocí tematických exkurzí do Tábora, Terezína, Zlaté Koruny, Prahy a zahraničí - Rakousko, Německo. Jednou za dva roky jezdí žáci 8. a 9. ročníku do Anglie (Londýn). Pro správný morální rozvoj a prevenci pořádáme různé vzdělávací akce (environmentální kurzy, přednášky s policií o kyberšikaně a šikaně, o škodlivosti omamných látek, sebeobraně...). Žáci se mohou zapojovat do chodu školy prostřednictvím “Rady dětí”, setkávají se jedenkrát měsíčně, vymýšlejí aktivity a spolupracují s vedením školy.

Kontaktujte nás

Hledáte inspiraci, technickou či metodickou pomoc? Uvítáte školení o renomovaných lektorů z řad učitelů? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 222 312 451

Vyplňte prosím své jméno

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Vyplňte prosím svůj telefon

Vyplňte prosím správně svůj email

Zanechte nám prosím zprávu

* povinná položka

Udělte prosím souhlas